NRF ลุยลงทุนขุดเหมืองคริปโตฯ วงเงินไม่เกิน 40 ลบ.

HoonSmart.com>> บอร์ดบริหาร “เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปร์ดิวซ์” ไฟเขียวลงทุนขุดเหมือง Cryptocurrency ด้วยพลังงานสะอาด วงเงินลงทุนไม่เกิน 40 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จเดือนมิ.ย.65 เดินหน้านำเทคโนโลยี Blockchain มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจในระยะยาว

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปร์ดิวซ์ (NRF) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2565 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนด้านการขุดเหมือง Cryptocurrency ผ่านบริษัท อีโคลด์ จำกัด (EKOLD) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 60% และบริษัทบี จีสติกส์ (B) ถือหุ้น 40% โดยมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 40 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.2565

การดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการขุดเหมือง Cryptocurrency ด้วยพลังงานสะอาด จะมุ่งเน้นพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้น เพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยการกำจัดคาร์บอนจากเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยการลงทุนดังกล่าวเป็นการเริ่มดำเนินการในเฟสแรกของโครงการ

สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการเริ่มต้นนำเทคโนโลยี Blockhain มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจในระยะยาวและเป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในการมีส่วนร่วมต่อสู้ภาวะโลกร้อน ละการเติบโตในอนาคต โดยคาดว่าจะสามารถนำเทคโนโลยี Blockchain มาต่อยอดกับธุรกิจหลักของบริษัทในอนาคต เช่น การเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ลดต้นทุนภาคการผลิต สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้โปร่งใสและมีเสถียรภาพมากขึ้น เป็นต้น เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม