ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์ ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวม กรณีบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยให้ครอบคลุมข้อมูลบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการกำกับดูแล และให้ภาคธุรกิจมีข้อมูลภาพรวมทั้งอุตสาหกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่ตอบโจทย์ผู้ลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตระหนักถึงความสำคัญของการมีฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และพัฒนาอุตสาหกรรมกองทุนรวม โดยที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จัดทำและจัดส่งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนต่อ ก.ล.ต. โดยเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์กระบวนการขายผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับลูกค้า การติดตามความเสี่ยง การจัดทำนโยบายสนับสนุนการลงทุนได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลภาพรวมให้ภาคธุรกิจใช้ในการวางแผนให้บริการแก่ผู้ลงทุน ซึ่งยังไม่รวมข้อมูลบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อโดยเป็นบัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือผ่านตัวแทนขายหน่วยลงทุน

ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ที่ให้บริการลูกค้าในการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จัดทำและจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสำหรับบัญชีดังกล่าวต่อ ก.ล.ต. เพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลที่ใช้ในการกำกับดูแล และเผยแพร่ข้อมูลภาพรวมให้ภาคธุรกิจใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่ตอบโจทย์ตรงความต้องการของผู้ลงทุนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การออกหลักเกณฑ์นี้เป็นการดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=807 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail pornpong@sec.or.th หรือ tantatat@sec.or.th จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2565