“SABUY”ซื้อ Easy Restaurant 25% เสริมศักยภาพธุรกิจระบบร้านอาหาร

HoonSmart.com>>”สบาย เทคโนโลยี” รุกขยายฐานอาณาจักร SABUY Ecosystem ครบวงจร ล่าสุดบอร์ดมีมติให้เพิ่มทุนแบบเจาะจง แลกหุ้น บริษัท อินโฟแกรมเมอร์ (Easy Restaurant)  25%  และจัดตั้ง 3 บริษัทย่อย ธุรกิจจัดหาทรัพยากรบุคคล ธุรกิจบริการ E-Commerce (fulfillment)  ธุรกิจโครงสร้างเทคโนโลยี  เสริมสร้างความแข็งแกร่ง 

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี ( SABUY )  เปิดเผยว่าคณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นในบริษัท อินโฟแกรมเมอร์   หรือ Easy Restaurant ไม่เกิน 12,500 หุ้น หรือคิดเป็น 25% จากผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึง ตลอดจนฐานลูกค้าใน Ecosystem ของบริษัทฯ มากขึ้น

ทั้งนี้  ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันโดยใช้ช่องทางการชำระเงินของบริษัทฯ เชื่อมต่อกับระบบ POS ของ Easy Restaurant ที่มีฐานลูกค้าในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มหลายราย รวมทั้งเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และเพิ่มโอกาสในเสนอสินค้าและบริการ แก่บริษัทที่เป็นคู่ค้าใน SABUY Ecosystem อีกด้วย

นายชูเกียรติกล่าวว่า บอร์ดอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน  จำนวน 1,785,714 หุ้น ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 49,999,992 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายณัฐนันท์ กุลวัฒน์ฐกรณ์ จำนวน 892,857 หุ้น สัดส่วน 0.06% และ นายธิติพงศ์ ฉัตรเตชะ จำนวน 892,857 หุ้น สัดส่วน 0.06% โดยนักลงทุนมทั้ง 2 ราย เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้และมี ประสบการณ์เหมาะสม หรือศักยภาพในการที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้บอร์ดยังอนุมัติให้ SABUY  จัดตั้งบริษัทในเครือเพิ่มขึ้น อีก 3 บริษัท  ประกอบด้วย 1.บริษัท สบาย เอาท์ซอร์สซิ่ง   เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการจัดหาทรัพยากรบุคคล เช่น พนักงานขับรถพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานท าความสะอาด และคอลเซ็นเตอร์เป็นต้น ให้แก่ทั้งกลุ่มบริษัทฯ พันธมิตร และคู่ค้า และรองรับการลงทุนหรือร่วมทุนจากพันธมิตรที่สนใจในอนาคต

2.บริษัท สบาย ฟูลฟิลเมนท์   เพื่อดำเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทด้าน Fulfillment Service ได้แก่ การให้เช่าคลังสินค้า พร้อมบริการจัดส่ง ซึ่งเหมาะกับธุรกิจการค้าขายออนไลน์ หรือธุรกิจ E-Commerce และรองรับการลงทุนหรือร่วมทุนจากพันธมิตรที่สนใจในอนาคต

3. บริษัท สบาย อินฟราสตรัคเจอร์   เพื่อศึกษาและลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนยี (IT Infrastructure) เช่น Data Center และ/หรือ Cloud Services เป็นต้น เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับ ecosystem และพันธมิตรของกลุ่มบริษัท  ซึ่งการจัดดำเนินการในครั้งนี้ SABUY เชื่อว่าจะสามารถช่วยสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจในเครือ SABUY ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ SABUYVERSE ecosystem ได้อย่างแข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัท สบาย เทคโนโลยี พร้อมที่จะพัฒนาและก้าวไปสู่หนึ่งในผู้นำ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงิน (Financial Technology) ที่มีระบบ ecosystem ครบวงจรและ ครอบคลุมที่สุด โดยมุ่งหวังที่จะส่งต่อสินค้า บริการ รวมถึงเทคโนโลยีที่มีคุณค่า สามารถตอบสนอง ความต้องการได้อย่างตรงจุด เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน