SABUY ลงทุน EasyRes 25% เพิ่มฐานลูกค้า Ecosystem

HoonSmart.com>> SABUY จัดสรรหุ้น PP ให้ ” ณัฐนันท์ กุลวัฒน์ฐกรณ์ – ธิติพงศ์ ฉัตรเตชะ” 0.12% มูลค่า 49.99 ล้านบาท ลงทุน 25% ใน EasyRes เพิ่มฐานลูกค้า Ecosystem พร้อมตั้ง 3 บริษัทย่อย 

นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์ เลขานุการบริษัท บริษัท สบาย เทคโนโลยี (SABUY) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท ประชุม 25 พ.ค. 2565 มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1.78 ล้านหุ้นเศษ คิดเป็น 0.12% ของทุนชำระแล้ว ราคาเสนอขาย 28 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่า 49.99 ล้านบาท ให้กับนักลงทุนเฉพาะเจาะจง (PP) จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย

1.นายณัฐนันท์ กุลวัฒน์ฐกรณ์ จำนวน 892,857 หุ้น คิดเป็น 0.06%   และนายธิติพงศ์ ฉัตรเตชะ จำนวน 892,857 หุ้น หรือ 0.06%  รวม 1,785,714 ล้านหุ้น

บริษัท ฯ จะนำเงินจากการขายหุ้น PP ทั้ง 2 ราย ไปลงทุนหุ้น บริษัท อินโฟแกรมเมอร์ จำกัด (EasyRes) จำนวน 12,500 หุ้น หรือ 25% จากผู้ถือหุ้นเดิม วัตถุประสงค์ เพิ่มฐานลูกค้าใน Ecosystem ของบริษัทฯ มากขึ้น จากการร่วมมือใช้ช่องทางการชำระเงินของบริษัทฯ ในระบบ POS ของ EasyRes  ซึ่งเป็น Easy resautant Pos ชั้นนำในร้านอาหาร แบบ Chain ที่มีฐานลูกค้าในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) จำนวนหลายราย

เพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และเพิ่มโอกาสเสนอสินค้าและบริการ แก่บริษัทคู่ค้าใน Ecosystem ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ สามารถเสนอและรวมศูนย์การให้บริการนี้ เป็นหนึ่งใน Business Solutions ตามวิสัยทัศน์ 7 SMART ของบริษัท

เกิดการเรียนรู้ (Learning Curve) ในการบริหารจัดการ และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับการให้บริการเครื่อง POS และระบบบริการจัดการร้านค้า

และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ กำไร และกระแสเงินสดให้แก่ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

การออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่นักลงทุน ทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการเข้าซื้อธุรกิจมีเงินทุนที่เพียงพอการทำธุรกรรมข้างต้น โดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ จะลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในตลาดเงิน ซึ่งจะช่วยส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน

นอกจากนี้ SABUY ได้จัดตั้งบริษัทย่อย 3 แห่งใหม่ ถือหุ้น 99.99% ของทุนจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 230 แขวงแสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพ ดังนี้

1.บริษัท  สบาย เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด  ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท หรือ 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการจัดหาทรัพยากรบุคคล  เช่น พนักงานขับรถ พนง.รักษาความภัย พนง.ทำความสะอาด และคอลเซ็นเตอร์  ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ พันธมิตร และคู่ค้า และรองรับการลงทุนหรือร่วมทุนจากพันธมิตรที่สนใจในอนาคต

2.  จัดตั้งบริษัท สบาย ฟูลฟิลเมนท์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท หรือ 20 ล้านหุ้น เพื่อดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัท ด้าน Fulfillment Service ได้แก่ การให้เช่าคลังสินค้า พร้อมบริการจัดส่ง ซึ่งเหมาะกับธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจ E-Commerce และรองรับการลงทุนหรือร่วมทุนจากพันธมิตรที่สนใจในอนาคต

3.  จัดตั้ง บริษัท สบาย อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด  ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท จำนวน 10 ล้านหุ้น  เพื่อศึกษาและลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนยี (IT Infrastructure) เช่น Data Center และ/หรือ Cloud Services เป็นต้น เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับ ecosystem และพันธมิตรของกลุ่มบริษัท