GULF ผนึก CRC ตั้ง “กรีนเจ็น เอ็นเนอร์จี” ลุยโซลาร์รูฟท็อป นำร่องไทวัสดุ 5 สาขา

HoonSmart.com>> กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ เดินหน้าผนึกพันธมิตรลุย Solar Rooftop ส่งบริษัทย่อย “กัลฟ์ 1” ร่วมทุน “ซีอาร์ซี ไทวัสดุ” ในกลุ่มเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น ตั้งบริษัท “กรีนเจ็น เอ็นเนอร์จี” ลุยธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อติดตั้ง Solar Rooftop ให้ลูกค้าในกลุ่มเซ็นทรัลและกลุ่มพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมใกล้เคียง นำร่องไทวัสดุ 5 สาขาในกรุงเทพและปริมณฑล

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2565 บริษัท กัลฟ์ 1 จำกัด (GULF1) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (CRC TWD) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ถือหุ้นโดย บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) ในสัดส่วน 99.99% ได้เข้าลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้น โดยมีแผนที่จะร่วมกันจัดตั้ง บริษัท กรีนเจ็น เอ็นเนอร์จี จำกัด (GGE) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ GULF1 และ CRC TWD ถือหุ้นสัดส่วน 50% และ 50% ตามลำดับ

บริษัท กรีนเจ็น เอ็นเนอร์จี มีทุนจดทะเบียน 90 ล้านบาท จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ในรูปแบบของการเช่าใช้พื้นที่หลังคาของร้านค้าปลีก ไทวัสดุ เพื่อติดตั้ง Solar Rooftop และขายไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งในกลุ่มเซ็นทรัล (Central Group) และ/หรือ กลุ่มลูกค้าพาณิชยกรรมและกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง โดยภายหลังจากการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน GGE จะเริ่มดำเนินโครงการนำร่องที่ร้านค้าปลีกไทวัสดุ 5 สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง และมีแผนที่จะขยายธุรกิจออกไปในสาขาอื่น ๆ ตามที่จะตกลงกัน รวมถึงมีแผนที่จะเช่าใช้พื้นที่หลังคาของเจ้าของหลังคารายอื่น ๆ เพื่อที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวด้วยเช่นกันในอนาคต

ความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้เป็นการผนึกความแข็งแกร่งของทั้งสองกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ มีความชำนาญในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ และเครือข่ายทางธุรกิจที่กว้างขวาง ในขณะที่ CRC เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป ที่ประกอบธุรกิจหลัก คือ ห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์ท ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าเกี่ยวกับบ้าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ส านักงาน และพร็อพเพอร์ตี้ที่มุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่ส าหรับร้านค้าและบริการ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพ ในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับทั้งสองกลุ่มบริษัทฯ

นอกจากนี้ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและทิศทางพลังงานโลกที่มีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อต่อต้านผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ด้านบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) เปิดเผยว่า การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าว เป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในมิติการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงกลยุทธ์การใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและทิศทางพลังงานโลกที่มีเป้าหมาย คือ การจัดลดการปล่อยก๊าซเรือนกรจก จนกระทั่งถึงเป้าหมายเป็นศูนย์ เพื่อต่อต้านผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาการ