ก.ล.ต.เผยคุณภาพงานสอบบัญชีในตลาดทุนดีขึ้นต่อเนื่อง ลุยยกระดับรายงานทางการเงิน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชีในตลาดทุนปี 64 ดีขึ้นต่อเนื่อง พบ 53% ของสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน มีระบบควบคุมคุณภาพในระดับดีถึงดีมาก สำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็กพัฒนาคุณภาพทัดเทียมสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ได้ และ 96% ของผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. มีผลการประเมินในระดับดีถึงระดับดีมาก พร้อมเดินหน้ายกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินและสนับสนุนสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ที่สำคัญในระบบนิเวศของการจัดทำรายงานทางการเงิน (financial reporting ecosystem) สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม โดยดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและการคุ้มครองผู้ลงทุน รวมถึงการตรวจระบบควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งจัดทำมาตั้งแต่ปี 2553

จากรายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี ปี 2564 แสดงให้เห็นว่า สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย 53% จาก 32 แห่ง มีผลการประเมินระบบควบคุมคุณภาพในระดับ “ดี” และ “ดีมาก” ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 48% ในปี 2562 และ 51% ในปี 2563 โดยมีสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนที่ได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีมาก” ถึง 7 แห่ง โดย 3 แห่ง เป็นสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก ซึ่งถือเป็นพัฒนาการสำคัญในอุตสาหกรรมสอบบัญชีที่สำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็กสามารถพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีให้ทัดเทียมสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ได้ และแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของแผนงานที่ ก.ล.ต. ได้สนับสนุนและยกระดับคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็ก

นอกจากนี้ คุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในตลาดทุนดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดย 96% ของผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ในปี 2564 ได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีถึงดีมาก” ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 90% ในปี 2562 และ 93% ในปี 2563 โดยเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นของหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชีในการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในสังกัดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของ ก.ล.ต. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรมและสัมมนาออนไลน์ให้ความรู้แก่ผู้สอบบัญชีในตลาดทุน รวมทั้งการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องผ่านโครงการฮอตไลน์ให้คำปรึกษา

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า สำหรับแผนงานในอนาคต ก.ล.ต. ยังคงมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อสนับสนุนให้ระบบนิเวศของการจัดทำรายงานทางการเงินมีความสมดุล และยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของกิจการในตลาดทุนไทย ควบคู่ไปกับการสนับสนุนสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนให้มีความแข็งแกร่ง ผ่านกลไก 3 ด้าน ได้แก่ การปลุกจิตสำนึกในการปฏิบัติ (self-discipline) การสร้างแรงผลักดันจากสังคม (market force) และการกำหนดกฎระเบียบขั้นพื้นฐาน (regulatory discipline) รวมทั้งการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงิน การคุ้มครองผู้ลงทุน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถอ่านและดาวน์โหลดรายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี ปี 2564 ได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Documents/Auditor/activities_report_th_2564.pdf