ตลท.ขึ้น SP หุ้น SMK กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรรุปงบ Q1/65

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP, NP หุ้น SMK กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบ Q1/65 พร้อมเพิ่มเหตุการขึ้น C เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลด้วยความระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ด้านส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50%

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งการขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์บริษัท สินมั่นคงประกันภัย (SMK) ในวันที่ 24 พ.ค. 2565 และปลดเครื่องหมายในวันที่ 25 พ.ค.2565 ขึ้น NP ในวันที่ 25 พ.ค. 2565 เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
:
ทั้งนี้ ตามที่บริษัท สินมั่นคงประกันภัย(SMK) ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) กรณีไม่นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนดนั้น ต่อมาวันที่ 23 พ.ค.2565 บริษัทได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินดังกล่าว

นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย C หุ้น SMK ในวันที่ 25 พ.ค. 2565 เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว สำหรับงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2565 SMK ถูกขึ้นเครื่องหมาย C เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2565 เนื่องจากศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ด้านส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มี.ค.2565 = (27,226) ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลด้วยความระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน โดยขอให้ศึกษาข้อมูลจากงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2565 ของบริษัทที่นำส่งเมื่อวันที่ 23 พ.ค.2565 หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance(คือ สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น) ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้ - ทุนชำระแล้ว หมายถึง ทุนชำระแล้วที่หักส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและ/หรือส่วนต่ำจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ