TSTH กำไรพุ่งเท่าตัว

ทาทาสตีลฯเปิดผลงานงบปี 2561 กำไรสุทธิ 454 ล้านบาท กระโดดจากปีก่อน ที่มีรายการด้อยค่าพิเศษ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) หรือ TSTH เปิดเผยผลงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 มีกำไรสุทธิ 454 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 240 ล้านบาท เติบโตประมาณ 112 % เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 214 ล้านบาท

สาเหตุที่ทำให้กำไรดีขึ้นมาก เกิดจากในไตรมาส 4/2561 มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 98 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่หากเทียบกับไตรมาส 3/2561 กำไรลดลง66%
เนื่องจากราคาขายที่เพิ่มขึ้นไม่เพียงพอที่จะรองรับต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ส่วนแบ่งผลกำไรลดลง

ทั้งนี้ ในงบปี2560 บริษัทมีการรับรู้การด้อยค่าของสินทรัพย์เตาถลุงเหล็กขนาดเล็ก (MBF) จำนวน 619 ล้านบาท

ในงบการเงินปี2561บริษัทฯมียอดขายสุทธิ 22,246 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 13% แม้ปริมาณขายลดลง 4% เหลือจำนวน 1,217,000 ตันก็ตาม