GCAPเพิ่มทุน 200 ล. แข่งธุรกิจเช่าซื้อ-ดิจิทัล

จี แคปปิตอล เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 100 ล้านหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นเดิม สัดส่วน 2 ต่อ 1 ราคาหุ้นละ 2 บาท พร้อมเพิ่มวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจใหม่อีก 5 ประเภท

บริษัท จี แคปปิตอล (GCAP) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้(พาร์)หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 50 ล้านบาท เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 2 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 200 ล้านบาท กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนให้สิทธิซื้อหุ้นจำนวน 13 พ.ย.2561 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นเกินสิทธิได้ ส่วนราคาหุ้น GCAP ปิดที่ 3.98 บาท ณ วันที่ 14 ก.ย.2561

นอกจากนั้น บริษัทฯจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีแผนขยายธุรกิจการให้บริการสินเชื่อต่างๆ เช่น ข้อ 30. บัตร ประกอบกิจกาารค้าบัตร หรือคูปองส่วนลด ข้อ 31. อิเล็กทรอนิกส์ และดิจิทัล ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดรับสมัครสมาชิกให้บริการค้นคว้าข้อมูล เก็บค่าธรรมเนียมโฆษณาหรือใช้การสื่อสารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 32. แฟ็คเตอริง ข้อ 33. ขายฝาก ข้อ 34. เช่าซื้อ