ผถห. ‘NEWS’ ไฟเขียวรับ ‘NEWS-W7’ หนุนลุย FinTech

HoonSmart.com>>นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น แจ้งผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับมติอนุมัติในทุกวาระจากผู้ถือหุ้น เตรียมพร้อมเปิดตัวธุรกิจ FinTech  ขับเคลื่อนการเงินการลงทุน 

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น (NEWS) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. และรายงานผลการประชุมฯต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับมติอนุมัติในทุกวาระจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมีสาระสำคัญคือ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (NEWS-W7) ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยอย่างเป็นเอกฉันท์ 45,032,475,480 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่บริษัทเสนอพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (NEWS-W7) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W7”) จำนวน 52,825,098,824 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคา 0.05 บาท อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 2 ปี จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และ/หรือ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W7 (Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคมของทุกปี ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี

ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติต่อเนื่องให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 52,825,098,824 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 105,650,197,648 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (NEWS-W7) จำนวน 52,825,098,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.05 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯได้ แถลงแผนการปรับเปลี่ยนทิศทางดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์สำคัญ รวมถึงความคืบหน้าการเตรียมตัวที่จะทำให้กลุ่มบริษัท NEWS มีโครงสร้างธุรกิจใหม่ มุ่งสู่การเป็นผู้ปฏิวัติการให้บริการด้านการเงินการลงทุนของประเทศไทย (FinTech)  ซึ่งปัจจุบัน NEWS อยู่ระหว่างรอพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมเปิดตัวทันทีที่ได้รับไฟเขียวอย่างเป็นทางการ พร้อมเดินเครื่องขับเคลื่อนการเงินการลงทุนของไทยให้ก้าวทันตามแบบสากล ผ่านการให้บริการของกลุ่ม NEWS