ปตท.ออกหุ้นกู้ 2 หมื่นลบ. อายุ 3-12 ปี ดอกเบี้ย 1.79-3.47%

HoonSmart.com>> “ปตท.” ออกหุ้นกู้วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 3 รุ่น อายุ 3 ปี, 5.5 ปี และ 12 ปี จ่ายดอกเบี้ย 1.79-3.47% ต่อปี ด้านฟิทช์ เรทติ้งส์ จัดอันดับหุ้นกู้ระดับ AAA (tha)

บริษัท ปตท. (PTT) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2565 ปตท.ได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มูลค่ารวม 20,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมบุคคลธรรมดา) ซึ่งการออกหุ้นกู้ครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (Medium-Term Note Program: MTN Program) ของ ปตท. พ.ศ. 2563 วงเงินรวม 130,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต)

หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งมีจำนวน 3 ชุด แบ่งเป็นชุดที่ 1 อายุ 3 ปี มูลค่า 8,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.79% ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 5.5 ปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.45% ต่อปี และชุดที่ 3 อายุ 12 ปี มูลค่า 9,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.47% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 8 เม.ย.และ 8 ต.ค.ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ที่ระดับ AAA (tha) และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้