EA แจงด่วน กรณีเฟคนิวส์ พร้อมเอาผิดคนปล่อยข่าว

HoonSmart.com>> พลังงานบริสุทธิ์ แจงข่าวส่งต่อทางไลน์เป็นข่าวปลอม กรณีการซื้อหุ้นของนายสมโภชน์ อาหุนัย พร้อมเตรียมรวบรวมข้อมูลเอาผิดทั้งแพ่งและอาญาคนปล่อยข่าวตาม พรบ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทำให้บริษัทฯ เกิดความเสียหายในด้านการกำกับดูแลและต่อผู้ลงทุนรายย่อยจำนวนมาก

พลังงานบริสุทธิ์  ขอเรียนแจ้งว่า ตามที่ปรากฏข้อมูลตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าที่จังหวัดนครสวรรค์และ จังหวัดลำปาง โครงการนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา และกรณีการซื้อขายหุ้นของนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล และจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อบุคคลที่มีเจตนานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ รวมทั้งการเผยแพร่ หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และต่อผู้ลงทุนรายย่อยเป็นจำนวนมากในด้านการลงทุน