“EXIM BANK” ตั้ง ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี นั่งรองกรรมการผู้จัดการ

HoonSmart.com>>ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้ง ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี เป็น รองกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานกลยุทธ์ ครอบคลุมงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร การวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงาน งานวิจัยธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงกระบวนการทำงานทางธุรกิจและเสริมสร้างนวัตกรรมในองค์กร ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี

ดร.เบญจรงค์จบการศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร MEbyTMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ก่อนเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK ดร.เบญจรงค์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัด (มหาชน)