SCB ปรับโครงสร้างรับ SCBX ตั้ง “กฤษณ์ จันทโนทก” นั่ง CEO แบงก์

HoonSmart.com>> “ธนาคารไทยพาณิชย์” ปรับโครงสร้างผู้บริหารระดับสูงรับ SCBX บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงิน ตั้ง “กฤษณ์ จันทโนทก” จาก AIA นั่งเก้าอี้ “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” SCB แทน “อาทิตย์ นันทวิทยา” มีผล 1 ส.ค.65

กฤษณ์ จันทโนทก

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น SCB ได้อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคาร โดยการจัดตั้งบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX ขึ้นเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เอสซีบี เอกซ์ ซึ่งต่อมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินดังกล่าว โดย SCBX จะมีสถานะเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน นับแต่วันที่บริษัทดังกล่าวถือหุ้นในธนาคารจนมีอำนาจควบคุมกิจการแล้ว นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการของกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ คณะกรรมการธนาคารจึงพิจารณาการจัดผู้บริหารระดับสูงของธนาคารให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ พร้อมกับดูแลให้การบริหารงานของธนาคาร มีความต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

คณะกรรมการประชุมเมื่อวันที่ 21 ม.ค.2565 มีมติแต่งตั้ง นายกฤษณ์ จันทโนทก เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร ไทยพาณิชย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2565

ทั้งนี้ นายกฤษณ์ จันทโนทก มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง รวมถึงธุรกิจประกัน มาอย่างยาวนาน โดยล่าสุดดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จำกัด

อาทิตย์ นันทวิทยา

ส่วนนายอาทิตย์ นันทวิทยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ ตามมติคณะกรรมการบริษัท เอสซีบีเอกซ์ จะพ้นจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร ในวันที่ 31 ก.ค.2565 โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร

สำหรับตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร ได้แก่ นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของธนาคารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท คาร์ดเอกซ์ จำกัด จะพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร ในวันที่ 31 ก.ค.2565 , นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด จะพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร ในวันที่ 31 ก.ค.2565 และนายอารักษ์ สุธีวงศ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด จะพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร ในวันที่ 31 ก.ค.2565