บอร์ด CHAYO ไฟเขียวจ่ายปันผลหุ้น-เงินสด มั่นใจปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 25%

HoonSmart.com>> บอร์ด “ชโย กรุ๊ป” ชงจ่ายปันผลเป็นหุ้นอัตรา 30 ต่อ 1 หุ้นและจ่ายปันผลเป็นเงินสด รวมจ่ายปันผล 0.0185186 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD 5 เม.ย.นี้ ชงผู้ถือหุ้นอนุมัติ 27 เม.ย. ด้าน “สุขสันต์ ยศะสินธุ์” CEO ประกาศตั้งงบซื้อหนี้ 3,000 ล้านบาท มั่นใจรายได้รวมปี 65 นี้ โตไม่ต่ำกว่า 25%

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป (CHAYO) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เม.ย.2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 27 เม.ย.2565 และอนุมัติการจ่ายปันผล โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 30 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 41,719,057 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 20,859,528.50 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.0166667 บาทต่อหุ้น และให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0018519 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายเป็นหุ้นและเป็นเงินสดทั้งสิ้นหรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 23,177,314.50 บาท

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 เม.ย.2565 กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 27 พ.ค.2565 (อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)

ทั้งนี้หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และ CHAYO-W2 ใช้สิทธิในการแปลงสภาพหรือซื้อหุ้นสามัญ ในวันที่ 31 มี.ค.2565 นี้ก็จะมีสิทธิในการรับหุ้นปันผลในครั้งนี้ด้วย เช่นกัน

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหุ้นและเงินสด ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2564 โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทคิดเทียบมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.0166667 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.0018519 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลทั้งสิ้นในอัตรา 0.0185186 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ หากรวมการจ่ายปันผลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ รวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลข้างต้นจะคิดเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นทั้งสิ้นในอัตรา 0.0370372 บาทต่อหุ้น

สำหรับทิศทางธุรกิจในปี 2565 บริษัทฯ ได้เข้าเจรจาซื้อพอร์ตหนี้จากสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยมีงบลงทุนอยู่ประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะซื้อหนี้มาบริหารได้ประมาณ 10,000 – 14,000 ล้านบาท (ทั้งนี้ไม่รวม JV ที่จะจัดตั้งกับสถาบันการเงินตามนโยบายของ ธปท.) โดยปี 2565 ตั้งเป้ารายได้เติบโตอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 25%