“เจาะลึกตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) สำหรับ SMEs และ Startups”

แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ร่วมให้ข้อมูลสื่อมวลชนในกิจกรรม Press Briefing “เจาะลึก ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ สำหรับ SMEs และ Startups” ให้ความรู้ถึงการออกเกณฑ์การจดทะเบียนและการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน LiVEx เพื่อสร้างโอกาสและสนับสนุนการเติบโตให้ผู้ประกอบการ SMEs และ Startups เข้าถึงแหล่งทุนในตลาดทุน ซึ่งเกณฑ์จะมีผลบังคับใช้ 31 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและผู้สนใจศึกษาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หัวข้อ “กฎหมาย/กฎเกณฑ์” และ www.set.or.th หัวข้อ “กฎเกณฑ์/การกำกับ”