CHOW แจ้งบ.ย่อยบรรลุผลขายโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น

HoonSmart.com>>”เชาว์ สตีล อินดัสทรี้”(CHOW)แจ้งสองบริษัทย่อย ดำเนินการจำหน่ายบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ คิดเป็นมูลค่ารายการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 14,000 ล้านเยน หรือเท่ากับ 4,114 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่น

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ (CHOW) แจ้งว่า ตามที่มติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น เจแปน(PSJP) และ บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ (RICI) (ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯถือหุ้นจำนวนร้อยละ 87.36 ผ่านบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ (CEPL)) ดำเนินการจำหน่ายบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ คิดเป็นมูลค่ารายการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 14,000 ล้านเยน หรือเท่ากับ 4,114 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่น

มูลค่ารายการดังกล่าวคิดเป็นมูลค่าสุทธิของกิจการ (Enterprise Value) ทั้งหมดประมาณ 33,000 ล้านเยน หรือเทียบเท่ากับ 9,699 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราขายถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเทียบเท่ากับ 29.3906 บาทต่อ 100 เยน)

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าการซื้อขายตามสัญญาได้บรรลุผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว