EXIM BANK มอบน้ำดื่มบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 


วันเพ็ญ อรรชุนเดชะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบน้ำดื่มจำนวน 5,000 ขวด ให้แก่ไชยา โชติวรรธกวณิช ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบริการแก่ประชาชนทั่วไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 กรุงเทพมหานคร รวมทั้งประชาชนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) “EXIM เพื่อสุขภาพชุมชน” ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)