ก.ล.ต.หนุนตลท.เพิ่มสินค้าใหม่ ซื้อขาย DR อิงหลักทรัพย์ตปท.ไม่เต็มหน่วย

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เห็นชอบตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงเกณฑ์ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (Fractional DR – DRx) เพื่อสนับสนุนให้ตลาดมีสินค้าใหม่ ๆ ที่อ้างอิงกับหุ้นต่างประเทศ ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถกระจายการลงทุนในต่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยเงินลงทุนไม่มาก

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2565 มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการปรับปรุงเกณฑ์สำหรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย (Fractional DR – DRx) ซึ่งตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินในต่างประเทศ (cross-border product)

ทั้งนี้ Fractional DR หมายถึง การส่งคำสั่งซื้อขาย DR แบบมีจุดทศนิยม โดยไม่จำเป็นต้องซื้อเต็มหน่วยของ DR ซึ่งไม่ได้หมายถึงการกำหนดอัตราส่วนของ DR ต่อหลักทรัพย์อ้างอิง และไม่จำเป็นต้องเท่ากับ 1:1

ด้านตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบการซื้อขายใหม่ เพื่อให้รองรับการซื้อขาย DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงอยู่ใน time zone ทั้งในภูมิภาคเอเชียและอเมริกา รวมทั้งยังรองรับการส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่ต้องเป็นจำนวนเต็มของหน่วย DR หรือเป็นจำนวนเงินได้ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถกระจายการลงทุนในต่างประเทศด้วยเงินลงทุนจำนวนไม่มากหรือเป็นหน่วยย่อยได้ ตลอดจนมีกลไกควบคุมความผันผวนของราคาซื้อขาย DRx เพื่อให้ตลาดยังคงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการซื้อขาย