CPF ปลื้มความยั่งยืน ระดับ Silver Class

CPF ได้รับการจัดอันดับความยั่งยืน ระดับ Silver Class ในรายงาน The Sustainability Yearbook 2022


นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF )  เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับบริษัทที่มีความยั่งยืน ระดับ Silver Class ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และได้ประกาศเผยแพร่ใน The Sustainability Yearbook 2022 จากการประเมินของ S&P Global

สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทาง ESG (Environment Social Governance) และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย

ซีพีเอฟ ประกาศกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action เพื่อเป็นแนวทางสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจการในประเทศไทยและกิจการในต่างประเทศ ประกอบด้วย 3 เสาหลัก 9 ความมุ่งมั่น คือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และ ดินน้ำป่าคงอยู่ มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อรองรับความต้องการของประชากรโลก ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนสังคมให้เติบโตไปด้วยกัน การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

ทั้งนี้ การประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน The Sustainability Yearbook 2022 ใช้แบบประเมิน Corporate Sustainability Assessment หรือ CSA ที่ใช้ในการจัดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจน หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งในปีนี้ มีบริษัทฯมากกว่า 7,000 แห่ง จาก 61 กลุ่มอุตสาหกรรม เข้ารับการประเมิน โดยระดับ Silver Class มีคะแนนอยู่ในช่วง 1% – 5% แรกของบริษัทที่มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรม