KAYNE ANDERSON RUDNICK ขายหุ้น HUMAN ออก 1.0131%

HoonSmart.com>> KAYNE ANDERSON RUDNICK ปาดขายหุ้น HUMAN ออกกว่า 6.88 ล้านหุ้น สัดส่วน 1.0131% เหลือถือหุ้น 4.8842%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT, LLC จำหน่ายหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิก้า (HUMAN) เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2565 จำนวน 6,889,100 หุ้น หรือคิดเป็น 1.0131% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 33,213,200 หุ้น หรือ 4.8842% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ