ผู้ถือหุ้น “อาคเนย์ประกันภัย” เห็นชอบเลิกกิจการ ชงคปภ.จัดการกรมธรรม์ต่อ

HoonSmart.com>> “เครือไทย โฮลดิ้งส์” เผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น “อาคเนย์ประกันภัย” เห็นชอบเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย คืนใบอนุญาตทางการ ชงบอร์ดคปภ.-กองทุนประกันวินาศภัย จัดการกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดพร้อมคืนเบี้ยลูกค้า

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ (TGH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2565 มีมติเห็นชอบการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของอาคเนย์ประกันภัย ซึ่งเป็นการใช้สิทธิขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยสมัครใจและส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียนตามมาตรา 57 และ 57/1 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่การแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยขอให้คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ/หรือกองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการและจัดการเกี่ยวกับภาระและกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดของอาคเนย์ประกันภัย ซึ่งรวมถึงการคืนเบี้ยประกันให้กับผู้เอาประกันภัยทุกรายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ อาคเนย์ประกันภัย ยังมีภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อผู้เอาประกันภัยนั้น ๆ (ซึ่งรวมถึง กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))

รวมทั้งการจัดหาผู้รับประกันภัยรายใหม่ให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คปภ.และ/หรือกองทุนประกันวินาศภัยเห็นชอบ โดยอาคเนย์ประกันภัย เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ในการดำเนินการข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง 100% โดยไม่มีผู้ใดออกเสียงคัดค้าน

นอกจากนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่เห็นชอบการโอนกิจการของ อาคเนย์ประกันภัย ให้แก่ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียง 99.88% โดยไม่มีผู้ใดออกเสียงคัดค้าน

ทั้งนี้ แนวทางจัดการเกี่ยวกับภาระและกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดของอาคเนย์ประกันภัยจะดำเนินการ โดยการคืนเบี้ยประกันให้กับผู้เอาประกันภัยทุกรายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่อาคเนย์ประกันภัย ยังมีภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อผู้เอาประกันภัยนั้น ๆ (ซึ่งรวมถึง กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและการเจ็บป่ วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) รวมทั้งการจัดหาผู้รับประกันภัยรายใหม่ให้แก่ผู้เอาประกันภัยเพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของอาคเนย์ประกันภัยได้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอาคเนย์ประกันภัย หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของอาคเนย์ประกันภัยข้างต้น

อ่านข่าว

คปภ.ชี้อาคเนย์ประกันภัย ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เลิกกิจการ

TGH เลิกกิจการ”อาคเนย์ประกันภัย” เสนอทางออก เสียหายน้อยสุด