AQUA ขายหุ้นธุรกิจสื่อนอกบ้านให้ PLANB มูลค่ากว่า 2.8 พันล.

HoonSmart.com>> บอร์ด “อควา คอร์เปอเรชั่น” อนุมัติขายหุ้นทั้งหมดของ “อควา แอด-บอร์ดเวย์ มีเดีย” บริษัทย่อย 2 แห่งดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน ให้ “แพลน บี มีเดีย” มูลค่า 2,882 ล้านบาท พร้อมเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน PLANB จำนวน 84 ล้านหุ้น ราคา 7.22 บาท/หุ้น เป็นเงิน 606.48 ล้านบาท ถือหุ้นสัดส่วน 1.96%

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น (AQUA) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2565 อนุมัติการจําหน่ายหุ้นในบริษัทย่อย ซึ่งประกอบธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out of Home Media) ได้แก่ (1) หุ้นสามัญจํานวน 404,430,759 หุ้น ในบริษัท อควา แอด (AA) ทั้งหมด 100% ซึ่งปัจจุบัน AA ถือหุ้น 100% ในบริษัท เอ็ม.ไอ.เอส มีเดีย จํากัด และ (2) หุ้นสามัญจํานวน 3,000,000 หุ้น ในบริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จํากัด (BWM) สัดส่วน 100% ซึ่งปัจจุบัน BWM ถือหุ้น 100% ในบริษัท ส.ธนา มีเดีย จํากัด ให้แก่บริษัท แพลน บี มีเดีย (PLANB) มูลค่ารวมประมาณ 2,881,976,008 บาท

ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนดังกล่าวประกอบด้วย (1) ราคาซื้อขายหุ้นจํานวน 2,531,976,008 บาท (2) มูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของกลุ่มบริษัทเป้าหมาย ณ วันที่ 31 ม.ค.2565 (ซึ่งคํานวณจากสูตรการคํานวณตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยบริษัทฯ คาดว่าจะมีจํานวนประมาณ 130,000,000 บาท)และ (3) สิทธิในการใช้สื่อโฆษณาของกลุ่มผู้ซื้อเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ มูลค่า 220,000,000 บาท

ในการเข้าทํารายการซื้อขายหุ้น AA และ BWM คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาราคาซื้อขายที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ เห็นว่าการเข้าทํารายการซื้อขายหุ้นดังกล่าว มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาว

ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าทํารายการดังกล่าว บริษัทฯ จะยังคงมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และธุรกิจพลังงานที่จะสามารถ
สร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้อย่างสมํ่าเสมอ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีแผนจะสรรหาธุรกิจที่มีศักยภาพ เหมาะสมแก่การลงทุนและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้อนุมัติการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PLANB จํานวน 84 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาไม่เกินหุ้นละ 7.22 บาท รวมเป็นเงินจํานวนไม่เกิน 606.48 ล้านบาท โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่บริษัทฯ กําหนด โดยราคาเสนอขายดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PLANB ในราคาที่มีส่วนลดเกินกว่า 10% จากราคาตลาดของหุ้นสามัญของ PLANB ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเข้าทํารายการดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่บริษัทฯ กําหนดเป็นผู้ถือหุ้นของ PLANB ในสัดส่วนไม่เกิน 1.96% ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PLANB ภายหลังจากการเข้าทํารายการเสร็จสมบูรณ์

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการซื้อหุ้นเพิ่มทุน PLANB มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาว เนื่องจากภายหลังจากการเข้าทํารายการซื้อขายหุ้น AA และ BWM PLANB จะกลายเป็นผู้ประกอบการที่มีสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยครอบคลุมในแทบทุกพื้นที่ให้บริการ ซึ่งจะสามารถรองรับลูกค้าได้หลากหลายและช่วยในการตอบสนองต่อความต้องการในการวางแผนการใช้สื่อโฆษณาของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญของ PLANB ดังกล่าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย และช่วยให้อัตราการเติบโตทางธุรกิจและผลประกอบการของ PLANB ปรับตัวไปในทางที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้นใน PLANB ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต