GULF ซื้อสิทธิโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 9.5 MW คาดก่อสร้าง 3 ปี แถมรายได้กำจัดขยะ

HoonSmart.com>>”กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์”ต่อยอดพลังงานหมุนเวียน ซื้อบริษัทได้สิทธิ อบจ.เชียงใหม่ บริหารจัดการระบบจัดการขยะมูลฝอยโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ขนาดเล็กมาก (VSPP) อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงินบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2565 บริษัทย่อยคือ กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นกับนักธุรกิจท้องถิ่น เพื่อเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 99.99% ของบริษัท ออล เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี  ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99%ในบริษัท เชียงใหม่ เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี (CM WTE) ซึ่งได้สิทธิจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.เชียงใหม่) ในการบริหารจัดการระบบจัดการขยะมูลฝอย
โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน CM WTE เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ตั้งอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งไม่ต่ำกว่า 9.5เมกะวัตต์เพื่อรองรับปริมาณขยะไม่ต่ำกว่า 650 ตันต่อวันจาก อบจ.เชียงใหม่

บริษัทจะมีรายได้จาก 2 ส่วน คือรายได้จากบริการกำจัดขยะด้วยวิธีการคัดแยกและฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ และรายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยโครงการฯ มีแผนที่จะเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าหลังจากได้ลงนามซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 ปีในการก่อสร้าง

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนดังกล่าว ถือเป็นการขยายธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ และเป็นโครงการที่ช่วยลดปัญหาการจัดหาบ่อฝังกลบขยะเพิ่มเติมในจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐที่มุ่งสู่พลังงานสะอาด ภายหลังการประชุม COP26 ที่ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ โดยตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065 โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization) โดยจะมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและทิศทางพลังงานโลกที่มีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อต่อต้านผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ