DREIT ยกเลิกประชุมผู้ถือหน่วย 27 ม.ค. เคาะขายรร.ดุสิตดีทู เชียงใหม่ให้ AWC

HoonSmart.com>> ผู้จัดการกองทรัสต์ DREIT แจ้งยกเลิกประชุมผู้ถือหน่วย 27 ม.ค.นี้ เหตุอยู่ระหว่างพิจารณาข้อกำหนด เงื่อนไขสำคัญขาย “โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่” ให้กลุ่ม AWC ยังไม่สามารถคาดการณ์กำหนดเวลาแล้วเสร็จได้

คณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DREIT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2565 มีมติอนุมัติให้ยกเลิกการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีมีติ 1) การจำหน่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ในส่วนของโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ให้แก่บริษัท ทรัพย์ ทีซีซี โฮเทล เชียงใหม่ จำกัด ในฐานะผู้จะซื้อ (2) การเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่จำหน่ายไปและการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่เกี่ยวข้อง และ (3) เรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์คร้้งที่ 1/2565 ในวันที่ 27 ม.ค.2565

สาเหตุที่ยกเลิกมติดังกล่าว เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ข้างต้น และยังไม่สามารถคาดการณ์กำหนดเวลาการพิจารณาและตกลงเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวแล้วเสร็จที่แน่นอนได้ ดังนั้น โดยที่คำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ จากการยกเลิมติดังกล่าวเป็นผลให้เป็นการยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 29 ธ.ค.2564 และยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 27 ม.ค.2565

ด้านบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น (AWC) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนและพัฒนาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสรัางและทรัพย์สินโครงการ ดุสิต ดีทู เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ของ DREIT นั้น ทาง DREIT ได้ยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ DREIT หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง