KC ปรับโครงสร้างผถห.ใหญ่ “ทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ” ลดหุ้นเหลือ 7.91%

KC ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น “ทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ” เฉือนหุ้นขาย 2 นักลงทุน ลดสัดส่วนหุ้นเหลือ 7.91% จากเดิม 14.92%

นายสันติ ปิยะทัต  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท  เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้  (KC ) เปิดเผยว่า วันที่ 14 ม.ค. 2565 นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ นักลงทุน ได้ขายหุ้น KC จำนวน 253 ล้านหุ้น  ให้แก่น.ส. กมลวรรณ เต็มประเสิรฐฤดี จำนวน 228 ล้านหุ้น และน.ส.มาลินี คงจ้อย จำนวน 25 ล้านหุ้น ส่งผลให้นายทวีทรัพย์ คงเหลือหุ้น 286 ล้านหุ้น หรือ 7.91% ของทุนจดทะเบียน จากเดิมถืออยู่ 539 ล้านหุ้น

ภายหลังการซื้อขายหุ้น น.ส. กมลวรรณ ถือหุ้น 228 ล้านหุ้น คิดเป็น 6.3% , น.ส.มาลินี คงจ้อย ถือ 33.06 ล้านหุ้น หรือ 0.91% จากเดิมถือหุ้น 8.066 ล้านหุ้น

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ ภายหลังการทำรายการ 

1. นายสันติ ปิยะทัต ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 จำนวน 709 ล้านหุ้น คิดเป็น 19.62% , อันดับ 2. นายจตุพจน์ วิชาญจิตร ถือ 389.80 ล้านหุ้น หรือ 10.79% , นายกฤติภัทร อิทธิสัญญากร ถือ 312.20 ล้านหุ้น หรือ  8.64%

4. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ ถือ 286 ล้านหุ้น หรือ 7.91% และอันดับ 5.น.ส.กมลวรรณ เต็มประเสริฐฤดี 228 ล้านหุ้น หรือ 6.3 %

ขณะนี้บริษัท ฯ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการและการบริหารหรือโครงสร้าง
อํานาจควบคุมด้านการบริหารของบริษัทฯ แต่อย่างใด