HYDRO เตรียมขึ้นป้าย SP เริ่ม 24 ม.ค. ไปจนกว่าลดทุนเสร็จ

HoonSmart.com>> ไฮโครเท็ค (HYDRO) เตรียมลดทุน 1,728.51 ล้านบาท หวังล้างขาดทุนสะสม พร้อมขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งแขวนป้าย SP ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่ 24 ม.ค. เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะดําเนินการลดทุนแล้วเสร็จ

บริษัท ไฮโดรเท็ค (HYDRO) แจ้งว่า ตามที่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจําปี 2564 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วของบริษัทฯ จํานวน 1,728,512,277.00 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 2,402,799,158 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 674,286,881 บาท โดยการลดจํานวนหุ้น 1,728,512,277 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้เป็นไปตามสัดส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญหลังลดทุน (4:1) เพื่อล้างการขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ดังนั้น บริษัทฯ ได้ดําเนินการลดทุน โดยการลดจํานวนหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ซึ่งมีผลกระทบต่อจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และจํานวนหุ้นของบริษัทฯ ในระบบการซื้อขาย

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ได้มีมติขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (SP) ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์ และดําเนินการตามขั้นตอนการลดทุนแล้วเสร็จ