WORLD ตั้งคำถามตลาดหลักทรัพย์ แตะถ่วงกลับมาซื้อขาย

HoonSmart.com>>WORLD สุดทน !!!  ตลาดหลักทรัพย์ ตั้งธง…แตะถ่วงไม่ให้กลับเข้ามาเทรด เตรียมร่อนหนังสือทวงถามความเป็นธรรมมั่นใจตั้งใจทำเต็มที่ 

จิรศักดิ์ จิยะจันทร์

ตั้งคำถามตัวโตว่าใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นธรรมหรือไม่ หรือมีธงอยู่ในใจว่าไม่ต้องการให้กลับมาเทรดฯ ขอความเห็นใจให้นักลงทุนติดหุ้น – หาทางออกไม่ได้มาเป็นสิบปี  เตรียมร่อนหนังสือถึงผู้จัดการตลาดฯ-หน่วยงานยุติธรรม สอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ที่สร้างความเสียหายผู้ถือหุ้น

รศ.ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (WORLD) ชี้แจงกรณี การทำ Share And Purchase Agreement ระหว่างบริษัทฯ และ NauticAWT Limited (NauticAWT) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ว่า สาเหตุที่ไม่ได้เปิดเผยกับตลาดหลักทรัพย์ ฯ ไทย  เนื่องจากเป็นแค่ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้เท่านั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ยังไม่มีมติที่เกี่ยวข้องกับการขายออกมาแต่อย่างใดทั้งสิ้น เพียงแค่มติอนุมัติหลักการสำหรับแผนงานในอนาคตของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท ( WIE ) ซึ่งดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรม เท่านั้น

ปัจจุบัน WIE ได้ขายพื้นที่และโอนกรรมสิทธิ์ส่วนใหญ่ออกไปแล้ว ขณะที่พื้นที่ส่วนน้อยที่ยังเหลือคาดว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดได้ในปี 2566 จากนั้นจะมีเพียงรายได้ในส่วนของระบบสาธารณูปโภคเท่านั้น

คณะกรรมการบริษัทฯ  มีความเห็นว่า หากขายเงินลงทุนได้ จะนำเงินไปลงทุนในโครงการอื่นที่สร้างผลตอบแทนมากกว่า เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ฉะนั้นการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้บริษัทฯ “กลับไปแก้ไขตัวเลขที่ผ่านมาแล้วในอดีต เพื่อให้ตัวเลขเปลี่ยนจากการมีกำไรกลายมาเป็นขาดทุน” เป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผล เพราะจะทำให้บริษัทฯ ขาดคุณสมบัติกลับเข้ามาซื้อขาย (Resume Trade) ทันที

ดังนั้นบริษัทฯ ไม่เห็นด้วยที่จะแก้ไขข้อมูลตัวเลขกำไรสุทธิของปี 2563 ,งวด 6 เดือน/2564  และงวด 9 เดือน/ 2564 ตามคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นร่วมกันว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่สนับสนุนให้บริษัทฯ กลับเข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1.เจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ขาดความระมัดระวังในการใช้ดุลพินิจ เนื่องจากผู้บริหารชุดปัจจุบันที่เข้ามาแก้ปัญหาของบริษัทฯ ที่ถูกหยุดพักการซื้อขาย ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานต่างๆ ฉะนั้นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เรียกให้กรรมการบริษัทฯ ต้องชี้แจงตลอดเวลาโดยไม่เข้าใจกรรมการที่มาแก้ไขบริษัทฯ ที่เสียหาย จึงทำให้กรรมการบริษัทฯ เห็นว่ามีวาระซ่อนเร้นเสมือนหนึ่งไม่ต้องการให้บริษัทฯ กลับเข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์

2.การโต้ตอบโดยหนังสือของตลาดหลักทรัพย์ฯ แตกต่างและไม่เป็นไปตามที่ได้พูดคุยกัน เนื่องจากเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิญกรรมการเข้าไปชี้แจง ทางเจ้าหน้าที่ตลาด ฯ มักจะบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรมาโดยตลอด แต่เมื่อเป็นหนังสือของตลาดหลักทรัพย์ฯ กลับมีข้อความเป็นไปในอีกทาง…เหมือนมีแนวโน้มว่า จะไม่อนุญาตให้บริษัทฯ กลับไปซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเหตุผลที่ไม่น่าเป็นไปได้

กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีลักษณะการตัดสินใจโดย “นำการคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและตัดสินสิ่งที่ได้เกิดและผ่านไปแล้ว” เปรียบเสมือนมีการตั้งธงเอาไว้ว่าจะไม่ยอมให้บริษัทฯ กลับเข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งโดยปกติหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ คือการเป็นที่ปรึกษาที่ดีรวมไปถึงต้องผลักดันและส่งเสริมให้บริษัทเข้าไปซื้อขายให้ได้

3.บริษัทฯ เพียงแค่อนุมัติในหลักการให้ศึกษาความเป็นไปได้เท่านั้นแต่ยังไม่ได้ดำเนินการจำหน่ายเงินลงทุนใน WIE แต่อย่างใด ตามแผนงานยังต้องมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ เพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้อย่างละเอียด ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ากรรมการบริษัทฯ อาจจะไม่อนุมัติ รวมถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็อาจจะมีมติไม่อนุมัติก็ได้เช่นกัน

เมื่อพิจารณาจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้ฝ่ายบริหารไปพิจารณาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ตลอดจนผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดแนวทางในการรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนยับยั้งความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีแนวทางดังนี้

1.ทำหนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.ทำหนังสือบอกกล่าว รวมถึงพิจารณาใช้กระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจอย่างไม่ระมัดระวังในการพิจารณาการพ้นเหตุเพิกถอน การขอย้ายกลับมาซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงการสิ้นสภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียน เพื่อโต้แย้งการใช้ดุลพินิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ อันจะเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และเป็นการยืนยันว่าได้ทำตามระเบียบและมาตรฐานสากลของประเทศไทย