“กลุ่มบ้านปู” กดปุ่ม COD โซลาร์ฟาร์มชิราคาวะ 10 MW

HoonSmart.com>> “BANPU-BPP” เผยบริษัทย่อย Banpu NEXT เดินเครื่องจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชิราคาวะ ญีปุ่น กำลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ สัญญาซื้อขายไฟ 19 ปี

บริษัท บ้านปู (BANPU) เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชิราคาวะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัท BRE Singapore Pte Ltd (BRES) บริษัทย่อยของ บริษัท บ้านปูเน็กซ์ (Banpu NEXT) (BANPU และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) ถือหุ้นใน Banpu NEXT ในสัดส่วนที่เท่ากัน 50%) ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคในสัดส่วน 100% ได้เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 16 ม.ค.2565

โรงไฟฟ้าดังกล่าว ตั้งอยู่ ณ จังหวัดฟูกูชิมะ มีกําลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ ได้เข้าทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับบริษัท Tohoku Electric Power Co., Inc. เป็นระยะเวลา 19 ปี มีราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โรงไฟฟ้าแห่งนี้สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ชุมชนราว 2,000 ครัวเรือน

ขณะนี้ BANPU มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศไทย ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย เวียดนาม และในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีกําลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,140 เมกะวัตต์ ซึ่งเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วตามสัดส่วนการลงทุน 958 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสการลงทุนอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายกําลังการผลิตจากธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า 6,100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 โดยเน้นการลงทุนในตลาดที่มีความเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าและมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) เปิดเผยว่า ขณะนี้ Banpu NEXT มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศไทย ญีปุ่ น จีน ออสเตรเลีย เวียดนาม และในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีกําลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,007 เมกะวัตต์ ซึ่งเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วตามสัดส่วนการลงทุน 825 เมกะวัตต์

บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสการลงทุนอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มกําลังการผลิตเป็น 5,300 เมกะวัตต์ภายในปี 2568 โดยเน้นการลงทุนในตลาดที่มีความเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าและมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล