โบรกเกอร์เคาะเป้า TKC 28-30.50 บาท ลงสนามเทรด 17 ม.ค.นี้

HoonSmart.com>>TKC ไอพีโอน้องใหม่ป้ายแดง ตัวแรกปีเสือ  ลงสนามเทรด 17 ม.ค.นี้ “เคจีไอ-คิงส์ฟอร์ด” เคาะเป้า 28-30.50 บาท ชูจุดแข็ง เชี่ยวชาญ-ชำนาญงานรับเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project)  ผลงานภาครัฐ-เอกชน ขนาดใหญ่หลายโครงการ 

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด ออกบทวิเคราะห์บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น ( TKC ) หุ้นไอพีโอตัวแรกของปี 2565  ให้ราคาเหมาะสมปี 2565  อิง P/E เหมาะสมที่ 21.41X ได้ราคา 30.50 บาท 

สำหรับ TKC  เป็นผู้เชี่ยวชาญและชำนาญ ด้านการวางระบบเครือข่ายสื่อสารและเทคโนโลยี ดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ วางระบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษางานวิศวกรรมในสายงาน (1) ระบบโทรคมนาคม (2) ระบบสื่อสารข้อมูล และ (3) ระบบความปลอดภัยสาธารณะ

ในลักษณะงานโครงการรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) รวมถึงให้บริการงานวิศวกรรมและบารุงรักษา (Service and MA) และงานจัดจาหน่ายอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ทางด้านสื่อสารโทรคมนาคม

• 3 กลุ่มธุรกิจที่จับตลาดทั้งงานรัฐ และเอกชนชั้นนำ

TKC ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท

1) งานโครงการรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ โดยสารวจ,ออกแบบ,วางระบบ,จัดหา ติดตั้ง งานระบบโทรคมนาคมสื่อสาร และความปลอดภัยสาธารณะ ซึ่งเป็นรายได้หลักบริษัท โดยโครงการทั่วไปจะใช้เวลาดาเนินการราว 6-9 เดือน ขณะที่โครงการใหญ่หรือซับซ้อนจะใช้เวลาราว 1-2 ปี โดยลูกค้ากลุ่มนี้ได้แก่ภาครัฐ เช่น NT, ADVANC, DTAC, TRUE รวมไปถึงกลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์โครงข่ายและรับเหมาโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศ เช่น Huawei, BBTEC,ZTE, Ericcson, Nokia เป็นต้น

2) งานบริการวิศวกรรม บารุงรักษา แม้รายได้ส่วนดังกล่าวจะน้อยกว่าส่วนแรก แต่ถือเป็นรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) แก่บริษัท ได้แก่ งานทดสอบสัญญาณและปรับปรุงเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้ให้บริการโครงข่าย (Operators) เช่น ADVANC, DTAC, TRUE และผู้รับเหมาเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ให้บริการโครงข่ายเลือกใช้เช่น Huawei, Ericsson, Nokia

รวมทั้งภาครัฐเช่น NT, กสทช., กระทรวงพาณิชย์, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยในส่วนงานบำรุงจะเป็นผู้จัดหา จำหน่าย ติดตั้ง ตรวจสอบ และวางแผนบำรุงรักษา ซึ่งสัญญาจ้างอยู่ที่เฉลี่ย 1-5 ปี รวมทั้งวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ IoT สำหรับงานเมือง Smart Cities, Smart Solution

3) งานขายและจัดจาหน่ายอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์,ซอฟแวร์ ที่เกี่ยวกับระบบสื่อสารและความปลอดภัยสาธารณะ โดยมีช่องทางรายได้ทั้งจาก 1) การเข้าประมูลโครงการ 2) รับงานโดยตรง โดยเสนอโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าให้ตรงตามความต้องการ และ 3) รับเหมาช่วงจากคู่สัญญาตรงกับโครงการ

• คาดเห็นการฟื้นตัวจากโครงการที่อั้นไว้ช่วงก่อนหน้า

ปัจจุบัน บริษัทมีงานโครงการในมืออีกมาก ที่อั้นจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ถูกประวิงออกไป และคาดอาจได้เห็นเร่งมืออีกครั้งในช่วงต้นปี 2565 เช่น โครงการเร่งรัดพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคง (Cyber Security) สนง.รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, โครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบตรวจนับความหนาแน่นผู้โดยสารท่าอากาศยานไทยแบบ เรียลไทม์, โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทางอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว โดยมีงานโครงการที่ทำต่อเนื่องทุกปีได้แก่งานติดตั้งเสาสัญญาณแก่กลุ่ม Operators ด้านงานบริการ เช่น งานบริการเชื่อมต่อดาวเทียมและบอร์ดแบนด์ (USO-Phase I, II)

ส่วนงานบริการที่ทำต่อเนื่องทุกปีได้แก่ งานบริการทดสอบ/ปรับปรุงสัญญาณโทรศัพท์แก่ผู้ให้บริการกลุ่ม Operators จะพบว่า งานในมือทั้งอดีตถึงปัจจุบัน โดยมากเป็นงานระหว่างบริษัทกับภาครัฐ,รัฐวิสาหกิจ,เอกชนชั้นนำ

การระดมทุนครั้งนี้ บริษัทมีจุดประสงค์การใช้เงินทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งโครงการ/งานบริการต่าง ๆ ดังที่กล่าวไป รวมถึงงานต่าง ๆ ในอนาคต

• Fair Value ปี 65 อิง P/E เหมาะสมที่ 21.41X ได้ราคา 30.50 บาท

จากคาดรายได้บริษัทมีโอกาสฟื้นตัวจากงานโครงการที่จะเริ่มเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2565 และงานบำรุงรักษาที่มีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่บริษัทสามารถทาอัตรากาไรขั้นต้นได้สูงขึ้นสู่ปี 64-65 ที่ราว 18% จากการขึ้นเป็นคู่ค้าสาคัญของเอกชนชั้นนา และมีโอกาสรับงานจากภาครัฐต่อเนื่อง รวมทั้งมีโอกาสรับงานวางระบบ IoT ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตในอนาคตสูง ทำให้เรามองโอกาสเติบโต

ฝ่ายวิจัยเราเลือกใช้วิธี P/E ในการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมเทียบธุรกิจคล้ายคลึงที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ITEL,MFEC,ICN,INSET บวกค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี 16.51X +1 S.D สู่ 21.41X จากคาดบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเติบโตฟื้นตัวในปี 2565 ที่ระดับ 428.21 ล้านบาท ส่งให้คาด EPS ปี 65 ที่ 1.43 ทาให้เราประเมินราคาเหมาะสมสำหรับปี 2565 ที่ 30.50 บาท

ขณะที่ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย ) ประเมินราคาเหมาะสมหุ้น TKC ปี 2565 เท่ากับ 28 บาท อิง DCF (WACC 7.5%, Terminal growth 3.0%) ณ ราคาเหมาะสมที่ประเมินได้จะคิดเป็น Forward PE อิงประมาณการฯ EPS ปี 2565 ได้เท่ากับ 21.4 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ย Forward PE ของกลุ่มงานรับเหมาระบบด้านเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีที่ 19.5 เท่า เล็กน้อย

เราคาดอัตราการเติบโตของ EPS จะโตเด่นกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มฯ ประเด็นสำคัญการลงทุน

1) คาดปี 2565 – 66 จะมีการเปิดประมูลงานโครงการจานวนมากหลังเลื่อนมาจากวิกฤตโควิด-19

2) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เน้นลงทุนด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเพิ่งเริมต้น

3) ภายหลังการขายหุ้นเพิ่มทุน IPO ประเมิน TKC จะมีความพร้อมเรื่องฐานเงินทุนสำหรับการเข้าประมูลงานโครงการใหม่ ๆ