ตลท.เตือน PE เร่งตั้งกก.ตรวจสอบภายใน 10 ก.พ.65

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือน PE เร่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน 10 ก.พ.65 หากเลยกำหนด เตรียมขึ้น SP ห้ามซื้อขายหุ้นเป็นเวลา 2 ปี เริ่ม 10 ก.พ.65

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) หลักทรัพย์ของบริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ (PE) ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ.2563 เนื่องจากบริษัทไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดได้

กรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ต่อเนื่องเป็นเวลาเกินกว่า 2 ปี จะเป็นเหตุให้หุ้นสามัญของบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งในกรณีของ PE หลักทรัพย์ของบริษัทจะถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี ในวันที่ 10 ก.พ.2565นั้น ดังนั้น จึงขอให้ PE เร่งดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดข้างต้น

หากเมื่อครบกำหนดเวลาและ PE ไม่สามารถดำเนินการได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศให้หลักทรัพย์ PE เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนและอาจพิจารณาดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป