ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม โดยเน้นหลักการ

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันตามแนวทาง Regulatory Guillotine  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่อุตสาหกรรมกองทุนรวมไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เห็นว่าประกาศเกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวมฉบับเดิมซึ่งจัดทำขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 มีแนวปฏิบัติบางประเด็นที่ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวมฉบับใหม่ให้มีลักษณะของการใช้หลักเกณฑ์แบบมุ่งเน้นหลักการ (principle-based) เพื่อให้มีความยืดหยุ่น และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจกองทุนรวมในปัจจุบัน โดยประกาศปรับปรุงในสาระสำคัญ เช่น

(1) ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้จัดการกองทุนอย่างน้อย 2 คน โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีผู้จัดการกองทุนในจำนวนที่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการลงทุนของกองทุนรวม

(2) ยกเลิกการกำหนดระยะเวลาส่งมอบทรัพย์สินล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการและ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการส่งมอบภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทรัพย์สินของกองทุนรวมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม

การปรับปรุงประกาศดังกล่าวจะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจและลดต้นทุนดำเนินการของภาคเอกชน โดยยังคงมาตรฐานและคุณภาพในการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยประกาศจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป