กองทุนประกันชีวิตกระตุ้นยื่นรับเงิน”กรมธรรม์ที่หมดอายุ”กว่า 1.5 พันล้านบ.

HoonSmart.com>>กองทุนประกันชีวิต พัฒนาโปรแกรม”ตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความออนไลน์” หวังผู้เอาประกันยื่นของเงินคืนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 80% เทียบกับปัจจุบันกมีคนยื่นใช้สิทธิเพียง 43 ล้านบาท หรือ 2.73% ของจำนวนเงินทั้งหมด 1,561 ล้านบาท

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต กล่าวว่า กองทุนฯได้พัฒนาโปรแกรมตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความให้มีความทันสมัยมากขึ้น เป็นโปรแกรมตรวจสอบสิทธิและการขอรับ-จ่ายเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความออนไลน์ หรือ โปรแกรมเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ Plus+ โดยประชาชนสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต www.lifeif.or.th จากการ login ผ่านระบบยืนยันตัวบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หากตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นผู้มีสิทธิในเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ก็ยื่นคำขอรับเงินผ่านโปรแกรมออนไลน์ได้ทันที

ปัจจุบันผู้เอาประกันที่มีสิทธิรับเงินว่า 1.1 ล้านราย วงเงิน 1,561 ล้านบาท ไม่ได้ไปรับเงินจากบริษัทประกัน จำนวน 21 บริษัท จนพ้นระยะเวลา 10 ปี ทำให้บริษัทต้องส่งเงินเหล่านั้นมาให้กองทุนประกันชีวิตดูแลรอให้ผู้เอาประกันมายื่นขอรับเงินคืนภายในเวลา 10 ปี

ทั้งนี้ที่ผ่านมากองทุนประกันชีวิต ได้จ่ายเงินคืนให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินไปแล้ว 7,804 ราย คิดเป็น 0.7% ของจำนวนรายทั้งหมด เป็นเงินทั้งสิ้น 43 ล้านบาท คิดเป็น 2.73% ของจำนวนเงินทั้งหมด ถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินทั้งหมด

“สาเหตุหลักที่ผู้เอาประกันไม่มาขอยื่นรับเงินคืน ส่วนใหญ่เกิดจากไม่ทราบถึงสิทธิของตน ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ หวังว่าจะทำให้การยื่นขอรับเงินคืนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 80% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่มีจำนวนน้อยมาก” นายจรัญกล่าว