SMK คาดได้ผู้ร่วมทุนใหม่ Q1/65

HoonSmart.com>>สินมั่นคงประกันภัย คาดได้ผู้ร่วมทุนใหม่ไตรมาส1/65 ยืนยันฐานะมั่นคง ความเพียงพอของเงินกองทุนปัจจุบัน 178.02% สูงกว่าเกณฑ์ คปภ.ที่ 120%

นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสินมั่นคงประกันภัย (SMK) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกประกาศผ่อนผันกฎเกณฑ์ในการกำกับบางประการให้กับบริษัทประกันภัยที่มีค่าสินไหมทดแทนโควิด ซึ่งบริษัทได้รับการอนุมัติหลักเกณฑ์การขอผ่อนผันดังกล่าว จากคปภ.เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 โดยมีผลตั้งแต่ 30 กันยายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ส่งผลให้อัตราส่วน ความเพียงพอของเงินกองทุนที่บริษัทต้องดำรงไว้ตามกฎหมายอยู่ที่ 178.02% จาก เกณฑ์มาตรฐานที่ 120%

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการเพิ่มทุน เพื่อศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการเพิ่มทุน ซึ่งบริษัทได้นำเสนอข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนที่สนใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้นักลงทุนอยู่ระหว่างการพิจารณา คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในไตรมาสแรก 2565