BPP ทำธุรกิจด้วยหลัก ESG ที่พาองค์กรเติบโต อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

HoonSmart.com>>เรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development) ได้กลายเป็นเมกะเทรนด์ที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจมาอย่างต่อเนื่อง เพราะสภาพแวดล้อมในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและมนุษย์มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ หากเรายังใช้ชีวิตหรือดำเนินธุรกิจโดยไม่สนใจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อีกไม่นานธรรมชาติอาจส่งคำเตือนที่รุนแรงยิ่งขึ้นมาถึงพวกเราแน่นอน

นี่จึงเป็นเหตุผลที่หลายองค์กรมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยหลักการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environment, Social and Governance) หรือ ESG มากขึ้น ซึ่งในฝั่งของผู้บริโภค งานวิจัยของ PWC ชี้ชัดว่า มีผู้บริโภคถึง 83% ที่มองว่าบริษัทต่างๆ ควรพัฒนาแนวปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้ตอบโจทย์ตามหลัก ESG ในขณะที่ 86% ของพนักงานก็อยากทำงานให้กับบริษัทที่ยึดหลัก ESG เช่นเดียวกับเขา (ที่มา: 2021 ESG Consumer Intelligence Series: PwC) เพราะสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ได้มุ่งแต่จะแสวงหาผลตอบแทนที่อยู่ในรูปของ
ผลกำไรเพียงอย่างเดียว

BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพื่อโลกที่ยั่งยืน
ภายใต้หลักการ ESG คือที่มาของการดำเนินงานของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (BPP)  ผ่านกลยุทธ์ Greener & Smarter เพื่อมุ่งส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่สะอาดและฉลาดขึ้น ด้วยจุดยืนในการเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพื่อโลกที่ยั่งยืน (We ARE Power for the Sustainable World)   ตามหลักของความยั่งยืนด้านพลังงาน อันสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบและความตั้งใจที่จะส่งมอบพลังงานไฟฟ้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสม (Affordable) สามารถส่งมอบพลังงานได้อย่างต่อเนื่อง (Reliable) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly)

นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์  กล่าวว่า “BPP มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) โดยได้เชื่อมโยงเป้าหมาย SDGs 6 ข้อเข้ากับกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เช่น การกำหนดเป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้า 5,300 เมกะวัตต์ โดยมีกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 800 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 และการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้า

นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัท Flagship ของกลุ่มบ้านปู เรายึดมั่นในปณิธานเดียวกันที่ว่า “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งได้นำไปเป็นหลักปฎิบัติในทั้ง 7 ประเทศที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ ได้แก่ ประเทศไทย สปป.ลาว จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่และความต้องการของชุมชนโดยรอบเป็นสำคัญ  ทั้งนี้ BPP มีการกำหนดนโยบายด้าน ESG ที่สอดคล้องและเป็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกลุ่มบ้านปู และมีคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน (Banpu Power Sustainable Development Committee) ในการกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อสร้างประโยชน์อย่างสมดุลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม”

สิ่งแวดล้อมคือหัวใจสำคัญสำหรับ BPP
ปัญหา “ก๊าซเรือนกระจก” เป็นหนึ่งความจำเป็นเร่งด่วนที่ BPP ให้ความสำคัญมาโดยตลอด
และเป็นเหตุผลให้บริษัทฯ เลือกลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (Greener)
ตลอดจนการขยายการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานผ่าน “บ้านปู เน็กซ์”   ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป บริษัทฯ ยังคงดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า และคำนึงถึงสมดุลของความยั่งยืนด้านพลังงานเป็นสำคัญ  โดยได้นำเทคโนโลยี HELE หรือ High Efficiency, Low Emissions เข้ามาใช้เพื่อช่วย ทั้งนี้ BPP ตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2568 จะมีกำลังผลิต 5,300 เมกะวัตต์ โดยเป็นกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนมากกว่า 800 เมกะวัตต์ และมีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 0.676 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเมกะวัตต์-ชั่วโมง

ใส่ใจพนักงาน มุ่งพัฒนาชุมชน และตอบแทนสังคมด้วยใจ
ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้จะต้องเริ่มจากการดูแลพนักงานภายใน BPP จึงมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถและภาวะผู้นำของพนักงาน เพื่อตอบสนองต่อทักษะใหม่ที่จำเป็นและสอดรับกับทิศทางธุรกิจแห่งโลกอนาคต โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล และวางแผนการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงาน รวมถึงมีวัฒนธรรมองค์กรบ้านปู ฮาร์ท (Banpu Heart)
ที่เชื่อมโยงและหลอมรวมพนักงานจากหลากหลายเชื้อชาติและต่างวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ตลอดจนการดำเนินโครงการด้านซีเอสอาร์เพื่อตอบแทนคืนสู่สังคม

อีกทั้งในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 อยู่ในสภาวะวิกฤต BPP ยังได้ช่วยเหลือสังคมเชิงรุกในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและในประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจเช่น การมอบเงินและสิ่งของจำเป็นเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาล ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทั้ง 3 แห่งในจีน การสนับสนุนถุงยังชีพให้แก่สถานเอกอัคราชทูตณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแจกจ่ายให้กับคนไทยในญี่ปุ่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19 ฯลฯ

กำกับดูแลกิจการด้วยจริยธรรม และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในยุคโควิด-19
จริยธรรมทางธุรกิจและการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบเป็นเรื่องพื้นฐานที่ BPP ให้ความสำคัญ
การมีวัฒนธรรมองค์กร Banpu Heart ที่หนึ่งในหลักปฏิบัติ 10 ประการให้ความสำคัญกับการยึดมั่นในความถูกต้อง (Adhere to Integrity and Ethics) เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับจะขับเคลื่อนองค์กร
ไปในทิศทางที่เหมาะสมบนพื้นฐานของจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ  การเตรียมความพร้อม และการเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น การนำระบบ ISO 22301 (BCMS) มาใช้ก่อนเกิดเหตุการณ์  การเตรียมความพร้อมของระบบคลาวด์เพื่อรองรับการใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องเข้าสำนักงาน พร้อมให้พนักงานสามารถทำงานได้ทุกที่แบบ Work from Anywhere

รางวัลแห่งความสำเร็จ
ในปี 2564 BPP ได้รับเลือกเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ใน “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainable Investment ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และได้รับรางวัล Raising Star Sustainability Awards ในกลุ่ม Market Cap 30,000-100,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 268 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) ประจำปี 2564 จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตอกย้ำความมุ่งมั่นและความสำเร็จของบริษัทฯ ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนซึ่งคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social and Governance: ESG)

สำหรับ BPP การดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก ESG ไม่ได้เป็นแค่เทรนด์ที่ต้องดำเนินรอยตาม แต่เป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ทำด้วยความตั้งใจจริงและทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเน้นย้ำถึงการเป็นพลเมืองที่ดีในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ รวมถึงการตอบแทนคืนสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน