บลจ.ทิสโก้หั่นค่าฟี 50% หนุนจัดพอร์ตรับปีเสือ 12 กองทุนเด่นถึงสิ้นปีนี้

HoonSmart.com>> บลจ.ทิสโก้ ชวนลูกค้าจัดพอร์ตรับปีเสือ หั่นค่าธรรมเนียมการขาย 50% ใน 12 กองทุนเมกะเทรนด์แห่งอนาคต กองทุนที่มีศักยภาพ ตั้งแต่ 16 – 30 ธ.ค.64

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ชวนลูกค้าจัดพอร์ตรับปีเสือ ประกาศลดค่าธรรมเนียมการขาย (Fee) 50% ใน 12 กองทุน ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 ธ.ค.2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการจัดพอร์ตการลงทุนรับปี 2565 โดยทั้ง 12 กองทุนเป็นกองทุนที่เกี่ยวข้องกับเมกะเทรนด์แห่งอนาคต และกองทุนที่มีศักยภาพช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับลูกค้า ได้แก่ TGHDIGI, TBIOTECH, TGENOME, TCLOUD, TNEXTGEN-A, TNEWENGY, TCHCON, TCHTECH-A, TISCOCHA-A, TISCOJP, TISCOEU-A และ TISCOFLEXP

ทั้งนี้ สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ทำรายการซื้อ และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามายังกองทุนที่ร่วมรายการภายในวันที่ 16 – 30 ธ.ค.2564 เท่านั้น

สำหรับรายละเอียด 12 กองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชันในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ (TGHDIGI) เสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการแพทย์ (Digital Health) ทั่วโลก 2. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์ (TBIOTECH) เสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) การวินิจฉัยโรค (Diagnostics) และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (Life Sciences Tools) ทั่วโลก

3. กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution (TGENOME) เสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธีม Genomics Revolution ที่ได้รับประโยชน์จากการยืดอายุขัย และการยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่น จากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ร่วมกับความก้าวหน้าและวิวัฒนาการของการศึกษาหน้าที่และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับหน่วยที่ควบคุมลักษณะของพันธุกรรม (Genomics)

4. กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ (TCLOUD) เสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี Cloud Computing และบริษัทที่มีธุรกิจหลักในการให้บริการ Cloud Computing รวมถึงทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล (Data Center) เพื่อประมวลผลทั่วโลก 5. กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNEXTGEN-A) เสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธีม Next Generation Internet ที่มุ่งเน้นและได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี อาทิ ระบบ Cloud Computing, Big Data, Digital Media, และ Internet of Things (IoT)

6. กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy (TNEWENGY) เสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานสะอาด (Cleaner energy) การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 7. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์ (TCHCON) เสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) ลงทุนใน ETF หุ้นจีน หมวดธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ประเภทสินค้าฟุ่มเฟือย 8. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A (TCHTECH-A) เสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) ลงทุนใน ETF หุ้นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจีน ที่อิงดัชนี FTSE China Incl A25% Technology Capped ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

9. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOCHA-A) เสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ลงทุนใน ETF หุ้นจีน ที่อิงดัชนี CSI 300 ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง 10. กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ (TISCOJP) เสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ลงทุนใน ETF หุ้นญี่ปุ่น ที่อิงดัชนี Nikkei 225 ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว 11. กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป เสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ลงทุนใน ETF หุ้นยุโรปที่อิงดัชนี EURO STOXX50 จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน 12. กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส (TISCOFLEXP) เสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) กระจายเงินลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

อย่างไรก็ตาม กองทุน TGHDIGI, TBIOTECH, TGENOME, TCLOUD, TNEXTGEN-A, TNEWENGY, TCHCON, TCHTECH-A, TISCOCHA-A, TISCOJP และ TISCOEU-A อาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อีกทั้ง กองทุน TGHDIGI, TBIOTECH, TGENOME, TCLOUD, TCHCON และ TCHTECH-A ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และ กองทุน TNEXTGEN-A, TCHTECH-A กระจุกตัวในผู้ออกตราสาร จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก