UBE คว้ารางวัลอุตฯ ดีเด่นปี 64 โชว์ผลงาน BCG สร้าง New-S Curve

HoonSmart.com>> “อุบล ไบโอ เอทานอล” ผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 64 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ งาน The Prime Minister’s Industry Award 2021 โชว์ผลงานโดดเด่น สร้าง New – S Curve เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ด้วยการใช้ยีสต์สดเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอล และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด BCG Model ตอกย้ำความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พรีเมียมจากการแปรรูปมันสำปะหลัง

นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล (UBE) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา บริษัทฯ เข้าร่วมงาน The Prime Minister’s Industry Award 2021 โดยได้เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลทรงเกียรตินี้ ซึ่งนับเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พรีเมียมจากการแปรรูปมันสำปะหลัง

UBE ถือเป็น 1 ใน 63 ผลงานที่ได้รับรางวัลจากทั่วประเทศ ผลงานโดดเด่นทางด้านอุตสาหกรรมศักยภาพ New – S Curve เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ด้วยการใช้ยีสต์สดเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอล สะท้อนการผลิตด้วยนวัตกรรมฐานชีวภาพ หมุนเวียนพลังงาน และดำเนินธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด BCG Model

ทั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของหน่วยงานวิจัยและพัฒนาที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ต้นทุนการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจนคิดค้นแนวทางในการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต สะท้อนผลงานที่โดดเด่นหลังจากได้ทำการวิจัยและพัฒนาโครงการต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ โครงการเพาะเลี้ยงยีสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอล โดยใช้เทคโนโลยียีสต์คุณภาพสูง สามารถลดต้นทุนค่าเอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล เพื่อใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตเอทานอลในอุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องลงได้มากกว่า 50%

“เรามุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพในทุกกระบวนการผลิต โดยเฉพาะเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีการนำผลพลอยได้จากการผลิต คือกากมันสำปะหลังที่ได้จากกระบวนการผลิต นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ และกระแสไฟฟ้า สามารถเพื่อนำกลับมาใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนภายในโรงงาน และส่วนหนึ่งบริหารจัดการนำเป็นสารปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรอินทรีย์ จึงเรียกได้ว่า UBE เป็น ZERO WASTE ที่สามารถใช้ทุกส่วนของกระบวนการผลิตเอทานอล และแป้งมันสำปะหลังมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างครบวงจร การดำเนินธุรกิจควบคู่กันดังกล่าว นอกจากจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรแล้ว การใช้วัตถุดิบร่วมกัน คือ มันสำปะหลัง ในการผลิตทั้งเอทานอลและแป้งมันสำปะหลัง ยังช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการด้านการจัดหาวัตถุดิบ รวมถึงบริหารจัดการต้นทุนการรับซื้อวัตถุดิบร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (Cost Synergies) อีกด้วย”นายเดชพนต์ กล่าว