ประชุมผู้ถือหุ้น IFEC ฉลุย คะแนนท่วมท้นเลือก “ทวิช” กรรมการ

HoonSmart.com>>IFEC ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี  2564 ผ่านฉลุย รับรองงบปี 25ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการ 3 คน เข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง  “ทวิช เตชะนาวากุล” คะแนนท่วมท้น ผถห.ฝากความหวังพา IFEC รอดพ้นจากการถูกเพิกถอน ลดค่าสอบบัญชี 2  ปีอีก 3 ล้านบาทเศษ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) วันที่ 14 ธ.ค.นี้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีวาระสำคัญการรับรองงบการเงินปี 2560-2563  การเลือกตั้งกรรมการใหม่ 3 คน, อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทน ซึ่งวาระสำคัญดังกล่าวผ่านด้วยดี  ด้วยมติเสียงข้างมาก

ที่ผ่านมา การประชุมผู้ถือหุ้น IFEC มีผู้ถือหุ้นพยายามให้การประชุมไม่สำเร็จ ต้องเรียกประชุมหลายครั้ง แต่ครั้งนี้ การประชุมแบบ E-AGM ผ่านไปด้วยดี ครบองค์ประชุม ใช้เวลาไม่ถึง 20 นาที การประชุมได้เริ่มขึ้น วาระสำคัญผ่านด้วยคะแนนเสียง 80% ขึ้นไป

สำหรับวาระการรับรองงบการเงิน ปี 2560-2563 ผู้ถือหุ้นรับรองด้วยคะแนนที่สูงถึง 84-88%

ส่วนวาระการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 คน คือ นายทวิช เตชะนาวากุล , นายมานิต วิทยาเต็ม และนางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน  ซึ่งมีความพยายามขวางไม่ให้นายทวิช กลับมาเป็นกรรมการ  ผลออกมาว่า ทั้ง 3 คน ได้รับเลือกกลับเข้ามาอีกครั้ง โดยเฉพาะ นายทวิช ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ ให้คะแนนเสียงท่วมท้น เห็นด้วย 96.5% ของหุ้นทั้งหมด , นายมานิต 88.69% และนางสาวรัญชนา 80.9%

นอกจากนี้ วาระการแต่งตั้งบริษัท เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งเดิมปี 2563 ได้อนุมัติ ค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทไว้ 10.5 ล้านบาท , และในปี 2564  เดิมเสนอไว้ 9.25 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ต่อรองค่าสอบบัญชีของปี 2563 เหลือ 8.91 ล้านบาท ของปี 2564 เหลือ 7.4 ล้านบาท รวม 2563-2564 ลดลงกว่า 3 ล้านบาท