ตลาดฯ ชวนร่วมบริจาคหุ้น-เงินปันผลช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนผู้ถือหุ้นร่วมบริจาคหุ้นหรือเงินปันผล แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผ่านโครงการ “ปันหุ้นออมบุญ ปันผลออมสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เดินหน้าขยายโครงการ “ปันหุ้นออมบุญ ปันผลออมสุข” เพิ่มการเปิดรับบริจาคหุ้นและเงินปันผลจากผู้ถือหุ้นมอบให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในโครงการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างต่อไป

ผู้ถือหุ้นสามารถบริจาคหุ้น ตั้งแต่ 1 หุ้นเป็นต้นไป หรือบริจาคเงินปันผล ตั้งแต่ 10-500 บาท ผ่านช่องทาง ดังนี้

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ TSD Counter Services อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านโบรกเกอร์/คัสโตเดียนที่ผู้ถือหุ้นใช้บริการอยู่ (เฉพาะบริจาคหุ้น)
Investor Portal ที่ www.set.or.th/tsd (เฉพาะบริจาคเงินปันผล)

ปัจจุบัน มีมูลนิธิและหน่วยงานที่รับบริจาคหุ้นและเงินปันผลในโครงการ “ปันหุ้นออมบุญ ปันผลออมสุข” รวม 3 แห่ง ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มูลนิธิสายใจไทยฯ และมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ดาวน์โหลดแบบคำขอบริจาค และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/tsd/th/service/donation.html สอบถามโทร SET Contact Center 0 2009 9999 หรืออีเมล [email protected]