AJA ลุยลงทุนเหมืองบิทคอยน์ เพิ่มทุน 867 ล้านหุ้น ขาย 0.20 บาทแจกวอร์แรนต์

HoonSmart.com>> บอร์ด “เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี” ไฟเขียวเข้าลงทุนธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ มูลค่าไม่เกิน 900 ล้านบาท หวังสร้างรายได้สม่ำเสมอในระยะยาว หนุนผลดำเนินงานดีขึ้น คาดรับรู้รายได้ไตรมาส 1/65 ชงผู้ถือหุ้นเพิ่มทุน 867.04 ล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิม สัดส่วน 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคา 0.20 บาท พร้อมแจกวอร์แรนต์ฟรีไม่เกิน 578 ล้านหน่วย

บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี (AJA) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ (Bitcoin Mining) ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ ซึ่งบริษัทเห็นว่าจะช่วยสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอให้ในระยะยาว และช่วยให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจะทยอยจัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์จำนวน 200 เครื่อง จัดเตรียมระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 900 ล้านบาท

บริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มทยอยรับรู้รายได้จากธุรกิจใหม่ได้ตั้งแต่ไตรมาส 1/65 เป็นต้นไป โดยบริษัทจะใช้นโยบายบัญชีในการบันทึกบิทคอยน์ที่ขุดได้ โดยรับรู้รายได้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้มา และบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุน (มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้มา) หักด้วย ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ (ถ้ามี) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจำหน่ายบิทคอยน์ที่ขุดได้เพื่อให้ได้มาซึ่งกระแสเงินสด และหรือ ถือครองไว้เพื่อโอกาสในการรับรู้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 3 ก.พ.2565 เพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียน 86,704,590 บาท จากเดิม 623,815,477.60 บาท เป็น 710,439,600.10 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 867,045,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จำนวนไม่เกิน 289,015,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท อัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย 0.20 บาท/หุ้น กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน(Record Date) ในวันที่ 14 ม.ค.2565

นอกจากนี้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญชุด 4 (AJA-W4) จำนวนไม่เกิน 578,030,600 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 2 หน่วย และบริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 119,721,431 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ AJA-W3

พร้อมทั้งเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ 1.ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลหรือขายเงินสกุลเงินดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขุด ซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงการลงทุนหรือให้บริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต)

2.ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าตัวแทนจ หน่าย บริการด้านให้ เช่า จัดหาซอฟแวร์ (Software) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์, 3.ประกอบธุรกิจให้บริการจ หน่ายสินค้า และประมูลสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าเบ็ดเตล็ดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยมิใช่การประกอบธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรง 4. รับจำนอง รับจำนำทรัพย์สิน เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับธุรกิจธนาคารธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 5.ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ รวมทั้งการรับจำนำสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์