BANPU ปันผล 35 สต. XD 12 ก.ย.

บอร์ดบ้านปูไฟเขียวปันผลระหว่างกาลแจกผู้ถือหุ้น 0.35 บาทต่อหุ้น ปิดสมุดทะเบียน 13 ก.ย. พร้อมจ่ายเงิน 28 ก.ย.นี้

บริษัทบ้านปู (BANPU) แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record date) ในวันที่ 13 ก.ย. 2561 และกำหนดจ่ายเงินในวันที่ 28 ก.ย. 2561