ก.ล.ต. ได้รับ “รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)” 2 ปีซ้อน

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. ได้รับ “รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (DG Awards 2021) ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้าร่วมรับประกาศนียบัตร จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานมอบรางวัล ในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 “DG Awards 2021” โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ โดย ก.ล.ต. เป็น 1 ใน 5 หน่วยงาน ที่ได้รับรางวัลการสนับสนุนการดำเนินการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ สำหรับหน่วยงานระดับกรม

เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. ให้ความสำคัญในการใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงานและการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยได้นำเทคโนโลยี Big Data และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ในการติดตามการดำเนินการของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งการสร้างธรรมาภิบาลด้านการดูแลข้อมูล (Data Governance) การดูแลข้อมูลส่วนบุคคลการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กรในด้านข้อมูล เป็นพื้นฐานสำคัญ
ในการนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven Organization) อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ก.ล.ต. มีแผนในการยกระดับการพัฒนาบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (SEC Digital Services) ตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล รวมถึงจัดทำโครงการ Capital Market Data Center ให้บริการข้อมูลเปิดเพื่อรองรับการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อโดยคาดว่าจะเปิดตัวภายในไตรมาส 1 ปี 2565 อีกทั้งส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน รวมทั้ง ก.ล.ต. ได้ขยายผลจากการได้รับรางวัลดังกล่าวในการแบ่งปันประสบการณ์ความสำเร็จในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลให้แก่ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง”