ตลท.เปิดให้บริการซื้อ-ชำระค่าอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์

HoonSmart.com>> “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” เปิดให้บริการซื้อและชำระค่าอากรแสตมป์ อิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมตรงกรมสรรพากรครบทั้ง 28 ตราสาร ผ่านแพลต์ฟอร์ม DAP ที่มีความปลอดภัยมาตรฐานสากล เพื่ออำนวยความสะดวก ช่วยประหยัดเวลา ลดการเดินทางไปชำระด้วยต้นเอง

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม ( DAP) ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อรองรับและเชื่อมต่อการทำธุรกรรมในรูปแบบดิจิทัลตลอดกระบวนการ (Digital Gateway) เดินหน้าขยายการให้บริการซื้อและชำระค่าอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ โดยร่วมมือกับกรมสรรพากร ให้บริการครอบคลุม 28 ตราสาร จากเดิม 5 ตราสาร ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มของ DAP ที่มีความปลอดภัยตามาตรฐานสากล  อากรที่ชำระสามารถใช้กับสัญญาในรูปแบบกระดาษและสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ได้

ความร่วมมือกับกรมสรรพากร ที่พัฒนาการชำระค่าอากรครบทุกตราสาร ในรูปแบบ API (Application Programming Interface) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการทำธุรกรรม ที่สามารถซื้อและชำระค่าแสตมป์ได้ทันที ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลา ไม่ต้องเดินทางไปชำระอากรแสตมป์ หรือติดตามสรรพากรด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงจากการคำนวณอากรแสตมป์ผิดพลาด โดยไม่ต้องซื้ออากรกระดาษเก็บไว้ ช่วยลดต้นทุนและลดการใช้กระกาษ ด้วยกระบวนการทำงานแบบดิจิทัล 100% เพื่อมุ่งสร้างระบบนิเวศดิจิทัล ที่เปิดกว้างตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจในโลกวิถีใหม่

“ในไตรมาส 3/2564 ที่ผ่านมา มีปริมาณการทำธุรกรรม 1 หมื่นกว่ารายการ และการขยายการให้บริการ e-Stamp ครบทั้ง 28 ตราสาร จะตอบโจทย์ความต้องการผู้ประกอบการที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจ เช่น การติดอากรแสตมป์ สำหรับสัญญาจ้างทำเอง สัญญากู้ยืม การมอบอำนาจ การมอบฉันทะสำหรับให้ลงมติในที่ประชุมบริษัท เป็นต้น” นายภากร กล่าว