IRPC มอบทุนการศึกษาให้กับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) มอบทุนการศึกษา จำนวน 300,000 บาท ให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 603 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ