ก.ล.ต.ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน 5 ปี ไม่นำเงินลูกค้าจ่ายค่าเบี้ยยูนิตลิ้งค์ส่งบริษัท

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน “คณัสนันท์ มูลนาสัก” เป็นเวลา 5 ปี ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กรณีรับโอนค่าเบี้ยประกัน unit link ลูกค้า แต่ไม่นำส่งให้บริษัท ขณะกระทำผิดสังกัด “เมืองไทยประกันชีวิต” เตือนผู้ลงทุนซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนนอกที่ทำการบริษัท เลียงชำระเงินด้วยเงินสด ไม่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวผู้แนะนำลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานเรื่องร้องเรียนจากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ผู้ลงทุนได้โอนค่าเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุน (unit link) ให้นางสาวคณัสนันท์ มูลนาสัก ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 สังกัดบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แต่นางสาวคณัสนันท์ไม่ได้นำส่งให้บริษัท

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวคณัสนันท์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* โดยกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2** และกำหนดระยะเวลาไม่ให้นางสาวคณัสนันท์เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

ก.ล.ต. ขอเตือนผู้ลงทุนระมัดระวังในกรณีที่ซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนนอกที่ทำการของบริษัทผู้ให้บริการ ควรหลีกเลี่ยงการชำระด้วยเงินสดและไม่ควรโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของผู้แนะนำการลงทุน แต่ควรชำระผ่านช่องทางการรับเงินที่บริษัทผู้ให้บริการกำหนดไว้ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดจากการทุจริต หากมีข้อสงสัยควรติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าของบริษัทผู้ให้บริการ หรือติดต่อที่สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร. 1207

ทั้งนี้ ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 หมายถึง ผู้แนะนำการลงทุนที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และหน่วยลงทุนหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง