บล.เมย์แบงก์ฯ เปลี่ยนชื่อ-ตัวย่อหุ้นใหม่เป็น MST เริ่ม 3 ธ.ค.นี้

HoonSmart.com>> “บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง” จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บล.เมย์แบงก์ ชื่อย่อ MST จากเดิม MBKET มีผล 3 ธ.ค.64

บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) แจ้งว่า ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2564 ได้มีมติสำคัญอนุมัติเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์บริษัทจาก “MBKET” เป็น “MST” และอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัทฯ จากเดิม “บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นั้น บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วในวันที่ 25 พ.ย.2564