IRC โชว์กำไรปี 64 โต 55% ปันผล 0.8845 บาท XD 8 ก.พ.65

HoonSmart.com>> “อีโนเว รับเบอร์” โชว์ผลงานปี 64 กำไรสุทธิ 340 ล้านบาท เติบโต 55.22% จากงวดปีก่อน ยอดขายเพิ่มขึ้นรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยฟื้นตัว กวาดรายได้รวมเติบโต 21.14% คุมประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายใกล้ชิด

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) หรือ IRC เปิดเผยผลการดำเนินงานประจำปี 12 เดือน (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564) สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2564 กำไรสุทธิ 340.03 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.77 บาท เพิ่มขึ้น 55.22% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 219.06 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.12 บาท

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัวจากความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนและการผ่อนคลายของสถานการณ์COVID-19 ในหลายประเทศ ประกอบกับเศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวจากแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลบวกต่ออุปสงค์และอุปทานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้มีการฟื้นตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยในปี 2564 ยอดผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้น 19.38% และยอดผลิตรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น 10.88% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ทั้งนี้ จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 937.20 ล้านบาท หรือ 21.14% จากปีก่อนอยู่ที่ 4,433.89 ล้านบาท เป็น 5,371.09 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.8845 บาท รวมเป็นเงิน 170,007,711 บาท คิดเป็นสัดส่วน 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 อนุมัติเงินปันผลดังกล่าว จะกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 9 ก.พ.2565 ขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 ก.พ.2565 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 ก.พ.2565