ก.ล.ต.ยกเว้นค่าธรรมเนียม REIT buy-back ลดภาระเอกชน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เตรียมยกเว้นค่าธรรมเนียมขอเสนอขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียบไฟลิ่ง REIT buy-back ตั้งแต่ 1 ก.พ.64-31 ธ.ค.66 ลดภาระภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) สำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อกำหนดขายคืนหรือมีเงื่อนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า (REIT buy-back) ที่ยื่นคำขอต่อสำนักงานจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2566

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทย และหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการส่งเสริมการมีกลไกและเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกให้กับกิจการเข้าถึงแหล่งทุนจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อให้มีสภาพคล่องสำหรับประกอบธุรกิจต่อไปได้

ก.ล.ต.จึงได้ดำเนินการออกประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมแบบ filing สำหรับ REIT buy-back ที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหรือยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2564 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2566 เพื่อช่วยลดภาระให้แก่ภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ในต้นทุนที่ลดลง