OCEAN ล้างขาดทุนสะสมเปลี่ยนชื่อใหม่ เพิ่มทุนบ.ลูกลุยกัญชง-กัญชาครบวงจร

HoonSmart.com>> บอร์ดไฟเขียว “โอเชี่ยน คอมเมิรช” โอนเงินสำรอง-ส่วนล้ำมูลค่าหุ้นล้างขาดทุนสะสม เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “อัลฟ่า ดิวิชั่นส์” (ALPHAX) พร้อมควักเงิน 90 ล้านบาท เพิ่มทุนบริษัทย่อย “เค ที ดี เอ็ม” ลุยธุรกิจกัญชง-กัญชาครบวงจร

ธีร ชุติวราภรณ์

นายธีร ชุติวราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช (OCEAN) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินทุนสำรองที่เกิดขึ้นจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัทฯ พร้อมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทใหม่เป็น บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ (ALPHA DIVISIONS PUBLIC COMPANY LIMITED) ชื่อย่อใหม่ ALPHAX เพื่อสื่อให้เห็นถึงการเริ่มต้นในการขยายธุรกิจออกไปอีกหลายประเภท

นอกจากนี้ ยังมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อ รวมถึงพิจารณาเปลี่ยนตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อใหม่

ขณะเดียวกันยังมีมติอนุมัติการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เค ที ดี เอ็ม จำกัด (KTDM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดย KTDM ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 30 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็น 120 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1.20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจำนวน 90,000,000 บาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วน 99.79%

วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่ใช้ประกอบธุรกิจ ลงทุนเพื่อจัดจำหน่าย ร่วมผลิตสินค้า และว่าจ้างผลิตสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ วัตถุดิบ ประเภทรวมพืชกัญชง หรือกัญชา เพื่อใช้ในการผลิตอาหารเสริม และยา รวมถึงสั่งซื้อเครื่องจักรสำหรับการผลิต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) มีกำไรสุทธิ 15.48 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1.85 แสนบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นถึง 8,267.56%