“IRPC” ติด DJSI ต่อเนื่องปีที่ 8 ตอกย้ำธุรกิจโต-พัฒนาอย่างยั่งยืน

HoonSmart.com>>”ไออาร์พีซี ” ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ DJSI ต่อเนื่องปีที่ 8 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ อุตสาหกรรม Oil & Gas Refining and Marketing  สะท้อนความสามารถในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งคำนึงถึง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ให้เติบโตไปพร้อมกัน

บริษัท ไออาร์พีซี  (IRPC) ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Refining and Marketing สะท้อนความสามารถในการดำเนินธุรกิจด้วยนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งคำนึงถึง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ให้เติบโตไปพร้อมกัน

IRPC ให้ความสำคัญ และมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศในกระบวนการผลิต การเคารพสิทธิมนุษยชน การพัฒนานวัตกรรม และศักยภาพบุคลากรในองค์กร การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการน้ำ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน และการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินงานของผู้บริหารและพนักงาน ตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจขององค์กร ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สะท้อนความมุ่งมั่นของ IRPC ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานและยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ พร้อมมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯที่มุ่งมั่น “สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว” เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน“IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”